Cụm Từ Tiếng Anh Dùng Cho Các Tình Huống Business English 1

Trong các bài về thành ngữ trong Tiếng Anh, Anh Phan đã chia sẻ cùng các bạn những thành ngữ được sử dụng hay có bắt nguồn từ công nghệ. Hôm nay bài viết này sẽ bao gồm 5 cụm từ Tiếng Anh về decision making trong business English.

1, decide (not) to: quyết định làm hay không làm gì đó

After 10 years in the pharmaceutical industry, Terry decided to change career.

(Sau 10 năm làm trong ngành dược. Terry đã quyết định đổi nghề)

I’ve decided not to accept that job.

Tôi đã quyết định là không nhận việc đó.

2, take or make a decision : quyết định làm điều gì đó

You made a really good decision today. (Ngày hôm nay bạn đã có một quyết định rất tốt)

3, Reach or come to a decision: đi đến một quyết định

After hours of discussion, they finally reached a decision.

Sau nhiều giở thảo luận, cuối cùng họ cũng đi đến một quyết định

4, Can’t decide or haven’t decided

They haven’t decided whether to hire a new Sales Manager yet

Họ vẫn chưa quyết định có nên tuyển trưởng phòng kinh doanh mới chưa

I’m giving an important presentation tomorrow, but I can’t decide what to wear.

Ngày mai tôi sẽ có một bài thuyết trình quan trong, nhưng tôi vẫn chưa chọn được trang phục

5, Make up your mind, change your mind : Thay đổi một quyết định

I’ve made up my mind, I’m going to accept that job (final decision)

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ chập nhận công việc đó (quyêt định cuối cùng)

Xem Thêm Các Bài Viết:

Anna

Anna

My English name is Anna (Fan). I am a successful online English and Mandarin Chinese learner (love to call me a "language learner", yeah I am). I have been learning English in a completely different method (I invent the method, and you can do too !). In this blog, I would love to share with you guys how to be fluent in, at least, one foreign language. My personal opinion towards learning a new language is: "You don't have to go to your local college or learning institutes to be fluent in a foreign language, but if you do, choose the right teachers!". Read my dirt-cheap English writing @24h - Live, Love, Languages -

You may also like...

More in English Learning Tips
cụm từ Tiếng Anh
15 Cụm Từ Tiếng Anh Đi Với Call: Call up, Call off, Call Around…

Để sử dụng Tiếng Anh một cách thành thạo hay nói cách khác là lưu loát Tiếng Anh, việc bạn...

Blog Tiếng Anh
Tôi Đã Viết Blog Tiếng Anh Đầu Tiên Như Thế Nào

Blog đầu tiên mà Anh Phan viết không phải bằng Tiếng Việt mà là một blog bằng Tiếng Anh. Từ lúc...

Cách Học Tiếng Anh
Học Tiếng Anh Theo Cách Của Những Bạn Trẻ Israel

Đây không phải là một bí mật khi mọi cách học Tiếng Anh đều sừng sững trước mắt bạn mà...

Close